Regulamin

Stowarzyszenia zwykłego

Klub Sportowy M.E.T.A.

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy M.E.T.A. i w dalszej części tego regulaminu zwane jest Klubem.

2. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

3. Klub jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

Podstawą działania Klubu są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 1393 z późn. zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Klub zostaje powołany na czas nieokreślony.

§ 4

1.Terenem działania Klubu jest Rzeczypospolita Polska .Dla realizacji celów regulaminowych Klub może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

2. Siedzibą Klubu jest miejscowość Czyżowice.

§ 5

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6

Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

§ 7

Klub może używać odznak, logo i pieczątki Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

1. Celem działania Klubu jest:

 

krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania

Klubu,

motywacja społeczeństwa do utrzymywania oraz podnoszenia sprawności fizycznej,

promowanie lokalnych walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych,

tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Klubu,

organizacja różnego rodzaju akcji np. „ Bezpieczna droga do szkoły '', wycieczki, biegi w tym dla niepełnosprawnych, działania edukacyjne, wsparcie materialne poprzez zbiórki publiczne i organizację imprez charytatywnych itp,

promocja zdrowego trybu życia, sportu amatorskiego, turystyki, rekreacji i rehabilitacji ruchowej.

§ 9

1. Klub realizuje swoje cele poprzez:

organizację imprez i zawodów sportowych,

organizację i wspieranie treningów sportowych,

tworzenie i wspieranie inicjatywy budowy ścieżek biegowych,

organizowanie wspólnych wyjazdów i uczestnictwo w imprezach i zawodach sportowych obejmujących między innymi aktywny wypoczynek poprzez uprawianie biegów, marszów itp.,

prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizowanie spotkań i konferencji,

działania promocyjne,

zapewnienie członkom klubu właściwych warunków do uprawiania sportu,

współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej oraz władzami sportowymi,

współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami sportowymi, społecznymi,

naukowymi oraz kulturalnymi a także urzędami,

realizowanie prac i przedsięwzięć zgodnych z celami Klubu, zleconych przez inne

instytucje i organizacje,

prowadzenie działalności na rzecz poprawy i zapobiegania degradacji środowiska

naturalnego,

podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Klubu.

 

Rozdział III

Władze Klubu

§ 10

Władzami Klubu są:

Zebranie Członków,

Przedstawiciel.

§ 11

Uchwały Zebrania Członków Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków z uwzględnieniem zapisów § 22 niniejszego regulaminu.

§12

1. Zebranie członków jest najwyższą władzą Klubu, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Klubu, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

2. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

§13

1. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 3 członków Klubu.

2. Zebranie członków Klubu zwoływane jest raz w roku lub częściej w zależności od potrzeb.

§14

1. Kadencja Przedstawiciela trwa 2 lata.

2. Wybór przedstawiciela odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór może odbyć się w głosowaniu jawnym, gdy za jawnością wyborów opowie się ponad połowa członków uprawnionych do głosowania.

3. Wybór przedstawiciela odbywa się spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów obecnych na zebraniu Klubu.

4.Odwołanie Przedstawiciela przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku rażących zaniedbań ,na uzasadniony wniosek 2/3 członków Klubu uprawnionych do głosowania.

§15

1. Do kompetencji Przedstawiciela należy:

kierowanie bieżącą działalnością Klubu,

realizacja uchwał Zebrania Członków, zgodnie z celami regulaminowymi,

przygotowanie planów działalności Klubu,

składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków,

reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

 

Rozdział IV

Członkostwo w Klubie

§17

1. Członkiem Klubu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, po złożeniu pisemnej deklaracji.

2. Członkiem klubu sportowego KS M.E.T.A. z siedzibą w Czyżowicach może zostać osoba, która spełni następujące warunki:
1) Posiada osobę wprowadzającą do Klubu (najlepiej członka Klubu). W przypadku braku takiej osoby kandydatowi może zostać przydzielony opiekun wyznaczony spośród członków Klubu przez przedstawiciela.
2) Po zapoznaniu się ze statutem Klubu, złoży pisemną deklarację o przyjęcie do Klubu. Statut i deklaracja dostępne są na stronie http://www.klubbiegacza.meta@wixsite.com. Deklarację złoży bezpośrednio do rąk przedstawiciela Klubu lub prześle pocztą na adres Klubu.
3) Po otrzymaniu deklaracji i wstępnym zbadaniu jej poprawności formalnej, przedstawiciel nadaje osobie chcącej wstąpić do Klubu status Kandydata na okres maksymalnie 4 miesięcy. Informacja o nadaniu statusu Kandydata zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub tradycyjnej podany w deklaracji.
4) Odbywając staż kandydacki osoba jest dyspozycyjna i czynnie uczestniczy w działalności Klubu oraz w ramach współzawodnictwa sportowego bierze czynny udział w imprezach i zawodach sportowych, godnie reprezentując barwy Klubu. Kandydat jest też zobowiązany do uczestnictwa w technicznym przygotowaniu zawodów/imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest Klub Sportowy M.E.T.A.
5) Po odbyciu stażu kandydackiego przedstawiciel Klubu podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Kandydata do Klubu.
Przy podejmowaniu decyzji w tym zakresie, przedstawiciel bierze pod uwagę zaangażowanie Kandydata w działalność Klubu. 
Decyzja zostanie przesłana Kandydatowi pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
6) Po podjęciu decyzji o przyjęciu Kandydata w szeregi Klubu, Kandydat zostaje pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia Klub Sportowy M.E.T.A. z siedzibą w Czyżowicach. Nakłada to na nowo przyjętego obowiązek uiszczania składek członkowskich od następnego miesiąca a także daje mu prawo do posługiwania się logiem Klubu, a także nabywania strojów klubowych.

§ 18

1. Członek ma prawo:

wybierać Przedstawiciela Klubu i być wybieranym na Przedstawiciela Klubu,

uczestniczyć we wszelkich formach działalności Klubu oraz zebraniach i innych przedsięwzięciach Klubu z prawem głosu,

nosić odznaki Klubu,

korzystać z pomocy i zaplecza Klubu w podejmowanych działaniach zgodnych z jego

celami,

zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu.

2. Członek ma obowiązek:

postępować zgodnie z regulaminem i uchwałami Zebrania Członków Klubu,

aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Klubu,

propagować idee Klubu, zjednywać mu członków i sympatyków,

regularnie opłacać składki członkowskie,

dbać o dobre imię Klubu.

§ 19

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Przedstawicielowi,

śmierci członka,

decyzji Przedstawiciela z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres

1 roku,

wykluczenia uchwałą Zebrania Członków Klubu z powodu nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i uchwał Zebrania Członków Klubu lub działania na szkodę Klubu.

2. Osoba wykluczona lub skreślona na podstawie decyzji Przedstawiciela ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, jednak nie później niż w terminie do 60 dni od złożenia odwołania a jego decyzja jest ostateczna.

 

 

Rozdział V

Środki finansowe Klubu

§ 20

1. Klub uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Klubu oraz ofiarności publicznej(zbiórki publiczne).

2. Klub może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 21

Środkami finansowymi Klubu zarządza Przedstawiciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zebrania Członków.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 22

Zmiana Regulaminu może być uchwalona przez Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych członków w II terminie, który może być 15 minut później, pod warunkiem, że informacja o drugim terminie podana była w zawiadomieniu o zebraniu.

§ 23

1. Rozwiązanie się Klubu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej w trybie § 11 Regulaminu. Przepisy § 22 stosuje się odpowiednio.

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać sposób likwidacji Klubu oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Klubu.

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

  • Facebook Social Icon

©2016 created by M.E.T.A. 

Patron medialny:

Ubieramy się w:

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now